I et team må minimum en person være tilknyttet et universitet eller høyskole i Norge, som student på bachelor eller master nivå. Bidraget skal lastes opp elektronisk, og signert deltagerskjema skal også fylles ut og signeres før et bidrag er gyldig.

Formelle krav fase 1.

Alle bidrag må fylle ut deltakerskjema. (deltakerskjema finnes her)
Kopi av utfylt skjema skal leveres sammen med forretningsplanen elektronisk eller utskrift på eget ark.

I fase 1 skal man som kjent levere inn en forretningsidè. Bidraget kan være en idè, produkt eller tjeneste og hvis man vil levere som en gruppe, må gruppen minst inneholde en student. Det vil si at gruppen kan bestå av en student og en i jobb, en student og en professor, osv.

Bidraget bør på maks 7 sider svare på følgende spørsmål:

•Eksakt hva er innovasjonen i din forretningsidé?

•I hvilken grad er din forretningsidé unik? Er du sikker på at den ikke allerede finnes patentbeskyttet eller på annen måte kan betraktes som en kopi?

•Hvem er kunden og hvorfor skal kunden kjøpe ditt produkt? Hvilke problem løser den og hvilke behov oppfyller den?

•Eier du rettighetene til idéen, hvis ikke er det klart hvordan det skal evt løses?

•Er idéen gjennomførbar? Hvor mye utviklingsarbeid gjenstår?

•Hvor stort er det tenkte markedet? Hvordan skal produktene distribueres til kundene? Hvor store er kostnadene, og hvilke priser vil du kunne ta?

Formelle krav fase 2.

Alle bidrag må fylle ut deltakerskjema. (deltakerskjema finnes her)
Kopi av utfylt skjema skal leveres sammen med forretningsplanen elektronisk eller som utskrift på eget ark.
• Skal bestå av maks 20 sider eksklusiv forside og omslag + maks 10 sider vedlegg. Teksten skrives i
tekstbehandlingsprogram, med minimum 2 cm marger og 11 pkt skriftstørrelse, 1,5 linjeavstand, og i skrifttype
Times New Roman.
• Innholdsfortegnelse
• Executive summary (sammendrag)
• Forretningsideen – Hva går konseptet/produktet/tjenesten ut på?
• Ledergruppen – Hvem står bak ideen, hva slags erfaring har personen(e)?
• Markedsplanen – Hvor stort er markedet, hvordan skal du nå det?
• Forretningsmodell – Hvordan vil du organisere deg/dine og din verdikjede for å realisere din ide/bedrift?
• Gjennomføringsplanen – Hva er dine planer/aktiviteter fremover for å realisere din ide/bedrift?
• Lønnsomhetsvurdering og Finansiering – Hvor lønnsom vil din bedrift være i den kommende periode (1-5) år? Hva
vil en investor kunne få tilbake? Kapitalbehov for å realisere, hvor mye likvide midler du trenger på kort sikt (innenfor
ett år), hvordan skal du få fatt i pengene?
• Risikoer – Hva slags risikoer har prosjektet, hvordan håndteres disse?

Dersom bidragenes formelle krav ikke følges, kan dette føre til at bidraget ekskluderes fra konkurransen. Juryens vurdering vil ligge i tråd med disse kravene.

Ved innlevering av en forretningsplan i Venture Cup gjelder følgende bestemmelser om eierskap og rettigheter knyttet til forretningsideen:

· Alle rettigheter tilhører i sin helhet en eller flere av de undertegnede lagmedlemmer, eksklusive retttigheter som TTO/Universitetene sitter på. Om idèen og/eller en eller flere lagmedlemmer med opprinnelig rettighet helt eller delvis avstår fra videre engasjement, eller om utenforstående tilkommer, må rettighetshaverne angis og eierforholdet omkring aktuelle rettigheter (f.eks. patentinnehavere, varemerker etc) angis eksplisitt.

· Ved et team bestående av studenter og forskere/næringsliv/andre, må det være lagt opp til at studentene skal fortsette sitt engasjement, eller inneha eierandeler, i bedriften etter konkurransens slutt.

· Hvert lagmedlem har lest konkurransebestemmelsene og samtykker med sin underskrift at laget er berettiget til å delta i Venture Cup 2011 under gjeldende konkurranseregler. Videre samtykker lagmedlemmene i at sekretariatet kan endre regelverket uten å rådføre seg med deltakerne.

· Undertegnede lagmedlemmer er inneforstått med at veiledere og arbeidsgruppene for Venture Cup 2011 arbeider på ideell basis, og dermed ikke er formelt forpliktet til å bistå deltakerne med fagmessig eller organisatorisk assistanse. Veiledere og jurymedlemmer opptrer selvstendig og ikke på vegne av arrangørene av Venture Cup 2011.

· Undertegnede lagmedlemmer er inneforstått med at veiledere som formidles av Venture Cup 2011, hvert oppnevnt jurymedlem, samt hvert medlem av administrasjonen har undertegnet en konfidensialitetsavtale. Konfidensialitetsavtalen er begrenset til informasjon som veiledere, jurymedlemmer og sekretariatet får tilgang til under konkurranseperioden. I den grad det forekommer kontakt mellom nevnte personer og tidligere deltakere etter konkurranseperioden må undertegnede lagmedlemmer selv sikkerstille fortsatt konfidensialitet. Beskyttelse av eventuelle immaterielle rettigheter må sikkerstilles av deltakerne selv, også under konkurranseperioden.

· Ved tvilstilfeller, vil Venture Cup koordinator i samarbeid med styringsgruppen for Venture Cup Norge kunne avgjøre om bidraget oppfyller kravene for deltagelse eller ikke.

Når det skjedde noe med vår helse, tror vi det er en løsning på noen klager i en pille. Amerikanske borgere kjøper millioner ulike medikamenter online. Har du spørsmål om Viagra og «Generic Viagra«? Hva må du alltid spørre apotek for å få råd om Viagra? Mange amerikanere får online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om «Billig Viagra«? Spørsmål, som «Viagra Generic«, er knyttet til ulike typer helseplager. Seksuell helse er en stor del av en manns liv. Dessverre er seksuelle problemer hos menn svært vanlige. Ikke gi Viagra eller andre medisiner til noen under 18 år uten resept.