Formelle krav fase 1

Alle bidrag må fylle ut deltakerskjema.

Kopi av utfylt skjema skal leveres sammen med forretningsplanen elektronisk eller utskrift på eget ark.

I fase 1 skal man levere inn forretningsidé + Business Model Canvas (BMC). Bidraget kan være en idé, produkt eller tjeneste. Hvis man vil levere som en gruppe, må gruppen minst inneholde én student. Det vil si at gruppen kan bestå av en student og en i jobb, en student og en professor, osv. I teamet må minimum én person være tilknyttet et universitet eller høyskole i Norge, som student på bachelor eller master nivå.

Fase 1 er en lavterskel inngang til Venture Cup hvor det leveres inn bidrag som er kortere enn en normal forretningsplan i tillegg til nevnte Business Model Canvas.

Bidraget (i tillegg til BMC) bør på maks 5 sider svare på følgende spørsmål:

 • Beskrivelse av ideen
 • Kort om teamet, og bakgrunnen til hvert av medlemmene
 • Hvilke problemer løser produktet/tjenesten og hvilke behov oppfyller den? Hvorfor skal kunden kjøpe akkurat ditt produkt?
 • Hvilken visjon har teamet, og hva er formålet med bedriften?
 • Størrelse på markedet, og kundesegment
 • Hvordan skal man nå dette markedet
 • Er forretningsideen unik? Hvilken konkurranse står man ovenfor?
 • Er den gjennomførbar, og hvor mye utviklingsarbeid gjenstår?
 • Hva er utfordringene til teamet, med hensyn på kompetanse, tekniske utforminger og videre utvikling?
 • Et enkelt budsjett

Formelle krav fase 2 og 3

Alle bidrag må fylle ut deltakerskjema.

Kopi av utfylt skjema skal leveres sammen med forretningsplanen elektronisk eller som utskrift på eget ark. Forretningsplanen skal ikke overskride 15 sider (ekskl. inntil 7 sider vedlegg, innholdsfortegnelse og forside).

Innhold i forretningsplanen:

 • Innholdsfortegnelse
 • Sammendrag
 • Forretningsideen – Hva går konseptet/produktet/tjenesten ut på?
 • Teamet – Hvem står bak ideen, hva slags erfaring har personen(e)?
 • Markedsplanen – Hvor stort er markedet, hvordan skal du nå det?
 • Forretningsmodell – Hvordan vil du organisere deg/dine og din verdikjede for å realisere din ide/bedrift?
 • Gjennomføringsplanen – Hva er dine planer/aktiviteter fremover for å realisere din ide/bedrift?
 • Lønnsomhetsvurdering og Finansiering – Hvor lønnsom vil din bedrift være i den kommende periode (1-5) år? Hva vil en investor kunne få tilbake? Kapitalbehov for å realisere, hvor mye likvide midler du trenger på kort sikt (innenfor ett år), hvordan skal du få fatt i pengene?
 • Risikoer – Hva slags risikoer har prosjektet, hvordan håndteres disse?

Dersom bidragenes formelle krav ikke følges, kan dette føre til at bidraget ekskluderes fra konkurransen. Juryens vurdering vil ligge i tråd med disse kravene.

Ved innlevering av en forretningsplan i Venture Cup gjelder følgende bestemmelser om eierskap og rettigheter knyttet til forretningsideen, samt regler for hvem som kan delta:

 • Alle rettigheter tilhører i sin helhet en eller flere av de undertegnede lagmedlemmer, eksklusive retttigheter som TTO/universitetene sitter på. Om idèen og/eller en eller flere lagmedlemmer med opprinnelig rettighet helt eller delvis avstår fra videre engasjement, eller om utenforstående tilkommer, må rettighetshaverne angis og eierforholdet omkring aktuelle rettigheter (f.eks. patentinnehavere, varemerker etc.) angis eksplisitt.
 • Ved et team bestående av studenter og forskere/næringsliv/andre, må det være lagt opp til at studentene skal fortsette sitt engasjement, eller inneha eierandeler, i bedriften etter konkurransens slutt.
 • Hvert lagmedlem har lest konkurransebestemmelsene og samtykker med sin underskrift at laget er berettiget til å delta i Venture Cup 2016 under gjeldende konkurranseregler. Videre samtykker lagmedlemmene i at Start Norge kan endre regelverket uten å rådføre seg med deltakerne.
 • Undertegnede lagmedlemmer er innforståtte med at veiledere og arbeidsgruppene for Venture Cup 2016 arbeider på frivillig basis, og dermed ikke er formelt forpliktet til å bistå deltakerne med fagmessig eller organisatorisk assistanse.
 • Veiledere og jurymedlemmer opptrer selvstendig og ikke på vegne av arrangørene av Venture Cup 2016
 • Undertegnede lagmedlemmer er innforståtte med at veiledere som formidles av Venture Cup 2016, hvert oppnevnt jurymedlem, samt hvert medlem av administrasjonen har undertegnet en konfidensialitetsavtale. Konfidensialitetsavtalen er begrenset til informasjon som veiledere, jurymedlemmer og sekretariatet får tilgang til under konkurranseperioden. I den grad det forekommer kontakt mellom nevnte personer og tidligere deltakere etter konkurranseperioden må undertegnede lagmedlemmer selv sikkerstille fortsatt konfidensialitet. Beskyttelse av eventuelle immaterielle rettigheter må sikkerstilles av deltakerne selv, også under konkurranseperioden.

Ved tvilstilfeller, vil nasjonal koordinator for Venture Cup Norge avgjøre om bidraget oppfyller kravene for deltagelse eller ikke.

Regler:

 • Deltakeren kan ikke ha mottatt mer enn 250 000 kr i innskutt egenkapital. Dette gjelder kun før påmelding til Venture cup. Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger er unntatt denne regelen.
 • Dersom deltakerne har et Brønnøysund-registrert foretak, må minst 50% av andelene eies av studentene som deltar (dette gjelder ikke for de som tar faget ”studentbedrift”). I tillegg må minimum 50% av deltakere i teamet være studenter.
 • Dersom studenter ved utdanningsinstitusjoner uten et Start-lokallag ønsker å delta, meldes bidragene direkte opp til regional finale. Det må ved påmelding dokumenteres at man er student ved det aktuelle utdanningsstedet. Det vil være deltakers ansvar å sørge for å sende inn nødvendig informasjon, og det vil være lokallaget som arrangerer regional finale godkjenner deltakelsen.
 • Man kan delta i Venture Cup så mange ganger man vil så lenge man er student. Dersom man har vunnet regional finale med et bidrag/idé kan man ikke delta med samme bidrag/idé på nytt.
 • Forretningsplanen skal skrives på norsk, men det kan søkes om å få levere forretningsplanen på engelsk ved særskilte tilfeller. Det vil være nasjonal koordinator sammen med lokal koordinator som tar endelige avgjørelsen.

Ved tvilstilfeller, vil nasjonal koordinator for Venture Cup Norge avgjøre om bidraget oppfyller kravene for deltagelse eller ikke.